Visie, waarden en doel

GIRI ASIH – VULKAAN VAN DE LIEFDE - beoogt hulp te bieden in de vorm van voeding, kleding, opvoeding en onderwijs aan kansarme kinderen op Bali, Indonesië.

 

Indonesië telt 240 miljoen inwoners waarvan er 3.800.000 op Bali wonen.

Op Bali is er sprake van situaties waarin kinderen ondanks de leerplicht thuisgehouden worden omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld kostuums, schoolboeken of schoolgeld. Daarnaast worden kinderen vaak thuisgehouden omdat ze mee moeten helpen in het huishouden, op het land of op andere manieren verantwoordelijk zijn voor een deel van het gezinsinkomen.

Ondanks verwoede pogingen van de regering om armoede te bestrijden lukt het hen niet om deze groep, leerplichtige kinderen die niet naar school gaan, adequaat te helpen.

Pohsanten ligt in één van de armste delen van Bali. In deze regio hebben veel kinderen nauwelijks kans hun talenten te ontwikkelen.

Een bezoek door Peter ten Cate aan dit gebied, leidde tot de oprichting van Stichting Giri Asih Nederland in 2000.

De stichting Giri Asih Nederland heeft in de eerste jaren van haar bestaan het gelijknamige en al bestaande kindertehuis Giri Asih in Melaya, volledig herbouwd. Na realisatie is het tehuis overgedragen aan de lokale organisatie.

Na dit eerste project heeft de stichting zelf een kindertehuis gebouwd in Pohsanten, provincie Jembrana, dat is geopend op 20 juni 2010. Het tehuis kan onderdak bieden aan maximaal vijfentwintig kinderen. In aanmerking komen kinderen die een, door de overheid afgegeven, armoedeverklaring hebben. Er wordt vervolgens gekeken naar sociale achtergrond d.m.v. huisbezoek. Op basis van de werkelijke noodsituatie wordt een beslissing genomen over welke vorm van hulp passend is.

Daarnaast is er in de jaren daarna een kleuterschool op het terrein van het kindertehuis gebouwd, met een functie voor de omgeving.

Visie:

Kansarme kinderen op Bali en omgeving te helpen door het bieden van een veilig onderkomen, gezonde voeding en toegang tot educatie. Daardoor deze kinderen de kans te geven hun talenten en competenties te kunnen ontplooien. We beogen ook om in het kielzog van onze activiteiten in Pohsanten, de omstandigheden te verbeteren van kansarme mensen in de omgeving van het kindertehuis.

Doel:

Het centrale doel van Stichting Giri Asih Nederland is het werven van gelden voor het kindertehuis en de sociale omgeving daarvan, en daarmee de continuïteit van onze activiteiten in Bali te waarborgen.

Er worden vanuit het bestuur allerlei activiteiten ontplooit om dit doel te bereiken. Zo zijn er bijvoorbeeld activiteiten op scholen, in kerken, tijdens amateur hardloopwedstrijden en benefiet avonden; staan we met een stand op markten; worden er nieuwbrieven uitgegeven en plaatsen advertenties in selectieve bladen zoals 'Moesson' of 'Pinda'. Maar we blijven altijd op zoek naar (nieuwe) manieren om ons doel te kunnen blijven verwezenlijken en maken daarbij ook dankbaar gebruik van allerlei betrokken die de stichting een warm hart toedragen.

Waarden:

De volgende kernwaarden zijn gebaseerd op de heersende cultuur binnen onze organisatie. We verwachten dat alle personen waarmee we samenwerken deze waarden uitdragen:

betrouwbaarheid; eenheid; eerlijkheid; enthousiasme; gelijkwaardigheid; hulpvaardigheid; integriteit; vreugde

Sponsoring, stage en vrijwilligers:

Sponsoring kan bij voorkeur financieel, maar  in overleg met het bestuur ook door donaties in natura.

De stichting biedt de mogelijkheid voor studenten van MBO (sport- en onderwijsgerelateerd) en HBO opleidingen een stageperiode in het tehuis te doen. Onze organisatie heeft de bevoegdheid om studenten te begeleiden bij hun stages.

De organisatie is afhankelijk van vrijwillige inzet en daarom ook altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers. Ook op locatie kunnen we de inzet van vrijwilligers gebruiken. We zijn ons enorm bewust van de kwetsbaarheid van de kinderen die in ons tehuis verblijven, daarom is er sprake van een selectieprocedure voor vrijwilligers in het tehuis. Zo wordt er gescreend op sociale vaardigheden, ervaringen die aansluiten bij het takenpakket en dient er een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangeleverd te worden. Tijdens het screeningsgesprek worden de geldende gedragsregels in het tehuis besproken en worden verwachtingen op elkaar afgestemd. Tijdens het gehele verblijf wordt er begeleiding geboden en toegezien op het functioneren van de vrijwilliger. Voor bovenstaande activiteiten maken we gebruik van de expertise van D. Birahy van het bedrijf Saya Volunteers. D. Birahy heeft jaren ervaring in de jeugdgezondheidszorg en is goed bekend met het tehuis en onze organisatie.

Financieel:

De Stichting is niet gericht in het maken van winst. Alle bijdragen (in natura, geld) komen ten goede aan de kinderen, onder aftrek van belastinggelden – zie ANBI.

Bestuursleden krijgen geen enkele vorm van vergoeding. Ook reiskosten e.d. worden niet vergoed. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die dit in hun vrije tijd doen vanuit een betrokkenheid bij de doelstelling van de Stichting.

De financiële jaarverslagen zijn inzichtelijk via onze website.

 

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Giri Asih

Peter ten Cate (Voorzitter)
Hagar Bouwens (Secretaris)
Tim Jan Huldman (Penningmeester)